Świadczenia zdrowotne i rehabilitacyjne

POMOC W RAMACH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
___________________________________
System opieki zdrowotnej w Polsce powinien obejmować pomocą specjalistyczną osoby z autyzmem. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) zawiera umowy na świadczenie usług zdrowotnych dla osób z  autyzmem i  innymi pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi. Usługi te są kontraktowane w  ramach Poradni dla Osób z Autyzmem. Także Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży mogą zakontraktować świadczenia zdrowotne dla osób z  autyzmem, jeżeli prowadzą odpowiednie programy terapeutyczne dla tych osób.

NFZ zawiera kontrakty na  świadczenia w ramach Poradni dla Osób Autyzmem również z niepublicznymi poradniami, prowadzonymi przez organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) oraz podmioty prywatne.
Aktualne dane poradni działających w ramach kontraktu z NFZ można znaleźć na stronach NFZ.

Niezbędne dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych:

  • dla osoby zatrudnionej na  podstawie umowy o  pracę –  druk ZuS RMuA wydawany przez pracodawcę, aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, legitymacja ubezpieczeniowa wraz z  aktualnym wpisem i  pieczątką (wpis ten ważny jest tylko miesiąc);
  • dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą –  aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • dla osoby ubezpieczonej w  KRuS –  legitymacja KRuS wraz z  dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie społeczne;
  • dla emerytów i  rencistów –  legitymacja emeryta lub rencisty lub aktualny odcinek emerytury lub renty;
  • dla osoby bezrobotnej – aktualne zaświadczenie z urzędu Pracy;
  • dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie – umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki;
  • dla członka rodziny osoby ubezpieczonej –  dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i  pieczątka płatnika lub ZuS, aktualne zaświadczenie z  zakładu pracy, legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty; w przypadku członków rodziny dzieci, które ukończyły 18 r.ż., dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki (do 26 r.ż.) lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności.

Jeżeli masz problemy z uzyskaniem dostępu do świadczeń zdrowotnych (odległy termin wizyty, brak miejsc, brak specjalistycznych placówek zdrowotnych dla osób z autyzmem), skargi możesz kierować do:

■ Działu Skarg i Wniosków przy centrali Narodowego funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186
tel. 22 572 61 55, 22 572 61 95

■ biura Rzecznika Praw Pacjenta
01-829 Warszawa, Aleja Zjednoczenia 25
sekretariat: tel. 22 532 82 50
fax 22 833 08 86
bezpłatna infolinia: 800 190 590
połączenia z tel. komórkowych (płatne wg stawek operatora):
tel. 22 833 08 85, 22 635 59 96
www.bpp.gov.pl

■ fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62a lok. 315
tel. 22 474 15 22
fax 22 474 15 23
e-mail: kontakt@prawapacjenta.eu
www.prawapacjenta.eu
lub Oddziału Terenowego NFZ w swoim regionie.

żródło: Informator Krajowego Towarzystwa Autyzmu „Inne, trudne, lecz nieobce.”
Publikacja została dofinansowana ze środków PFRON.

[txt] Plik odczytywany maszynowo

Przewiń do góry
Skip to content