ŚDS

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NAVICULA – CENTRUM ŚDS PRZEZNACZONY JEST:

 • w pierwszej kolejności dla dorosłych podopiecznych, którzy nie podlegają już obowiązkowi szkolnemu, z diagnozą w zakresie ASD lub niepełnosprawnością sprzężoną,
 • w miarę wolnych miejsc –  dla dzieci i  młodzieży z  autyzmem lub niepełnosprawnością sprzężoną; ta grupa poprzez uczestnictwo w  zajęciach organizowanych na  terenie  ŚDS ma możliwość uzupełnienia oferty terapeutyczno-edukacyjnej placówki specjalistycznej lub oferty edukacyjnej placówki masowej o  niezbędną w  ich sytuacji terapię w  zakresie treningu samoobsługi, budowania relacji społecznych, integracji i  wdrażania do  terapii zajęciowej, która daje podbudowę do  późniejszej rehabilitacji zawodowej.

Odsłuchaj informacje:

Obejrzyj film z informacjami:

FUNKCJE I ZADANIA ŚDS:

 1. Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej, skoordynowanej pomocy dzieciom i  osobom dorosłym dotkniętym autyzmem oraz innymi całościowymi lub parcjalnymi zaburzeniami rozwoju.
 2. Minimalizowanie u uczestników problemów związanych z ASD, utrwalanie i generalizowanie pojęć i czynności wcześniej wyuczonych.
 3. Rozwijanie u podopiecznych umiejętności komunikowania się za pomocą mowy lub innych pozawerbalnych sposobów porozumiewania się.
 4. Wyrabianie u nich samodzielności i zaradności życiowej.
 5. Nabywanie przez uczestników umiejętności wykonywania różnych czynności indywidualnie i zespołowo.
 6. Zapewnienie im dobrego samopoczucia oraz poczucia bezpieczeństwa i akceptacji.
 7. Aktywizacja do działania.
 8. Integracja społeczna uczestników.
 9. Zapewnienie opieki dzieciom i  dorosłym osobom z  ASD w  czasie, gdy ich rodzice pracują zawodowo.
 10. Objęcie wsparciem oraz opieką socjalną i  psychologiczną całej rodziny, w  której wychowuje się dziecko autystyczne lub z  której pochodzi osoba z ASD.

Odsłuchaj informacje:

Obejrzyj film z informacjami:

ŚDS REALIZUJE SWOJE ZADANIA POPRZEZ:

 1. Konstruowanie i aktualizowanie dla każdego uczestnika indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego oraz terapeutyczno-rehabilitacyjnego w  oparciu o wytyczony mu profil psychoedukacyjny.
 2. Organizowanie i  prowadzenie różnych form i  kompleksowych oddziaływań terapeutycznych.
 3. Stymulowanie rozwoju w oparciu o indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego, dostosowane do  aktualnych możliwości i  potrzeb.
 4. Prowadzenie indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
 5. Stałe oddziaływania wychowawcze i terapeutyczne, mające na celu eliminację zaburzeń w zachowaniu.
 6. Stosowanie takich metod pracy, które umożliwią podopiecznemu nabycie umiejętności komunikowania się za pomocą mowy werbalnej lub innych pozawerbalnych sposobów porozumiewania się.
 7. Uczenie przenoszenia treści i  umiejętności funkcjonalnych nabytych w  placówce na dalsze środowisko.
 8. Kształcenie wykonywania różnych czynności indywidualnie i  zespołowo, poprzez stosowanie odpowiednich metod terapeutycznych oraz organizowanie zajęć integracyjnych.
 9. Zapewnianie odpowiedniej, zindywidualizowanej i dostosowanej do potrzeb opieki każdemu z uczestników.
 10. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny.
 11. Organizowanie i  realizacja działań integracyjnych sprzyjających rehabilitacji społecznej uczestników oraz tworzeniu dla nich pogodnej i pełnej akceptacji atmosfery.

Odsłuchaj informacje:

Obejrzyj film z informacjami:

KONTAKT

REJESTRACJA
ul. CHOCIANOWICKA 198
tel. 42 680 21 00
e-mail: navicula@navicula.pl

Odsłuchaj informacje:

Obejrzyj film z informacjami:

REJESTRACJA
ul. CEDRY 2
tel. 42 611 83 45
fax. 42 611 83 45
e-mail: centrum@navicula.pl

Odsłuchaj informacje:

Obejrzyj film z informacjami:

Przewiń do góry
Skip to content