Ośrodek

OŚRODEK TERAPEUTYCZNO-EDUKACYJNY W NAVICULA – CENTRUM

ORGANIZACJA

Ośrodek Terapeutyczno-edukacyjny dla Dzieci i  Młodzieży z  Autyzmem w  NAVICULA  –  Centrum jest specjalistyczną placówką terapeutyczno-edukacyjną, w której uczniowie realizują obowiązek szkolny. W jego ramach działają:

– Szkoła Podstawowa Specjalna

– Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

– Grupy wychowawcze z pobytem  całodobowym.

Placówki szkolne Ośrodka są placówkami niepublicznymi o  uprawnieniach szkół publicznych. Kształcenie oparte jest o  podstawę programową określoną przez MEN.

Wychowankami placówek szkolnych mogą być uczniowie:

– w klasach I – III z autyzmem, autyzmem i współwystępującym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym

– w klasach IV –  VIII i  Szkole Przysposabiającej do  Pracy z  autyzmem i  współwystępującym upośledzeniem w  stopniu umiarkowanym lub znacznym

– w grupach rewalidacyjno-wychowawczych uczniowie z autyzmem i głębokim upośledzeniem umysłowym.

Z pobytu całodobowego mogą korzystać podopieczni, którzy mieszkają poza terenem Łodzi lub w wyjątkowych przypadkach z terenu miasta Łodzi, gdy dojazdy do placówki sprawiają rodzinie duże trudności. Placówka zapewnia wszelkie pomoce niezbędne do pracy terapeutycznej i edukacyjnej. Sale terapeutyczne są dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów z autyzmem oraz wyposażone w profesjonalne pomoce dydaktyczne.

Zajęcia terapeutyczno-edukacyjne odbywają się w godzinach 8.00 – 15.00. Każdy uczeń ma indywidualnie ustalony grafik zajęć terapeutycznych.

ZAPISY

Przyjęcia do  placówki uzależnione są od  ilości wolnych miejsc. Wymagane dokumenty to:

– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzające występowanie u ucznia zaburzenia autystycznego

– orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

– wniosek o przyjęcie do szkoły lub ośrodka z pobytem całodobowym

– w sytuacji zmiany szkoły dokumenty potwierdzające realizację obowiązku szkolnego

PLAN POSTĘPOWANIA TERAPEUTYCZNEGO

Podstawą pracy terapeutycznej jest realizacja IPET nastawiona na  minimalizowanie i  kompensowanie deficytów poprzez oddziaływanie na  wszystkie sfery rozwoju ucznia. Dobór programu zależy od  możliwości i potrzeb ucznia. Podstawą konstruowania indywidualnego programu terapeutycznego są wyniki badania przeprowadzonego w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP–R (dotyczy uczniów do 12 roku życia) lub AAPEP/TTAP (dotyczy uczniów powyżej 12 roku życia). 
Po każdym semestrze pracy terapeutycznej przeprowadzana jest ewaluacja postępów ucznia, na podstawie której dokonywana jest ewentualna modyfikacja IPET.

Główne cele terapii i edukacji:

– kształtowanie kompetencji społecznych

– rozwijanie kompetencji językowych

– stymulowanie sfery poznawczej i emocjonalnej

– nauka umiejętności samoobsługowych

– integracja z rówieśnikami.

Placówka zapewnia:

– spokojną i bezpieczną atmosferę

– wysoko wykwalifikowaną i  dbającą o  dobro podopiecznych kadrę pedagogiczną

– współpracę z rodzicami ukierunkowaną na osiągnięcie spójności oddziaływań w zakresie nauczania i wychowania.

Główne kroki terapii, które uczeń musi przejść podczas nauki, to opanowanie podstawowych umiejętności szkolnych, umiejętności społecznych, zabawy, spędzania wolnego czasu oraz umiejętności samoobsługi.

 Najistotniejszym celem terapii młodzieży uczęszczającej do  Szkoły Przysposabiającej do  Pracy jest nabycie umiejętności wykonywania prostych czynności zawodowych. np. wykonywanie prac biurowych, porządkowych czy rzemieślniczych. Ośrodek dysponuje pracowniami: Gospodarstwa Domowego, Artystyczną, Biurowo-Techniczną, Kulinarną.

FORMY PRACY

Zajęcia indywidualne, których celem jest uczenie się nowych umiejętności w relacji 1:1. Jest to najskuteczniejsza forma pracy w przypadku uczniów z autyzmem. Stwarza możliwość skoncentrowania się na  potrzebach i  możliwościach dziecka, zwiększa efektywność uczenia się i  sprzyja generalizacji nabytych umiejętności.

Zajęcia grupowe, podczas których nacisk kładziony jest na  rozwijanie umiejętności współdziałania i współpracy z rówieśnikami. Dzieci i młodzież uczą się nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych, poszerzają swoje kompetencje komunikacyjne, uczą się samodzielności.

Przewiń do góry
Skip to content