RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016    r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie       swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

 1. 1.     Administartorem danych osobowych jest Navicula – Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Łodzi (dalej Navicula – Centrum) przy ul. Krzysztofa2, 91-129 Łódź oraz Chocianowickiej 198, 93—460 Łódź,
 2. 2.     Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych Pana Mariusz Zajkiewicza z którym można się skontaktować poprzez email: abi@navicula.pl lub tel.699 331.
 3. 3.     Podane dane osobowe będą przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych w celu:
  1. a.      W celu rozpoczęcia i prowadzenia diagnostyki zgodnie z art. 6 ust. 1, lit. a, (zgoda – RODO);
  2. b.     W celu podpisania umowy na terapię i wsparcie organizacji w leczeniu zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. b (zawarcie umowy – RODO);
  3. c.      W celu współpracy z kontrahentami i dostawcami zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. b (zawarcie umowy – RODO);
  4. d.     W celu realizacji obowiązku prawnego związanego z przekazywane danych do NFZ i innych podmiotów leczniczych na zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. c (obowiązek prawny ciążący na administratorze – RODO);
  5. e.      W celu realizowania profilaktyki zdrowotnej zgodnie z art. 9 ust. 2, lit. h, (w celu profilaktyki zdrowotnej – RODO) wyłącznie w celu realizacji procesu diagnostycznego, leczniczego i terapeutycznego pacjenta.
 4. 4.     W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych, poprawiania ich treści, sprostowania, żądania usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania i przenoszenia w określonych przepisami przypadkach, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 5. 5.     Wycofanie zgód nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 6. 6.     W celu zmodyfikowania bądź usunięcia danych należy skontaktować się z sekretariatem w Navicula-Centrum osobiście w celu złożenia wniosku o prawa wynikające z ust. 4. Spotkanie należy umówić telefonicznie pod numerem 42 611 83 45 bądź poprzez adres e-mail:
 1. 7.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez ADO dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej i terapeutycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji tożsamości. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową realizacji świadczeń. W przypadku niepodania numeru telefonu i adresu e-mail Navicula – Centrum nie może odmówić udzielenia świadczenia, jednak podanie tych danych ułatwia korzystanie ze świadczeń dzięki możliwości kontaktowania się w sprawie realizacji usług, w tym potwierdzenia i odwołania wizyty.
 2. 8.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Przewiń do góry
Skip to content