Zrealizowane projekty szkoleniowe

 
KURS NA AUTYZM

 

Projekt szkoleniowy „KURS NA AUTYZM” był kontynuacją działań edukacyjnych wśród najbliższego otoczenia osób zaangażowanych w pomoc i opiekę nad dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Miał na celu nie tylko wzmocnienie potencjału merytorycznego kadr specjalistów  pracujących z osobami z autyzmem, ale również wzmocnienie środowiska rodzinnego, poprzez wsparcie informacyjne, edukacyjne oraz społeczne.

W ramach Projektu miały miejsce szkolenia w ramach czterech modułów:

1. Rodzice

2. Terapeuci

3. Diagności

4. Nauczyciele

 

 Projekt  „KURS NA AUTYZM” realizowany był od 1 marca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Projekt współfinansowany był ze środków PFRON.

Szkolenia realizowane przez specjalistów współpracujących z Krajowym Towarzystwem Autyzmu Oddział w Łodzi.

 

SZKOLENIA DLA RODZICÓW:

I. Tuż po diagnozie spektrum autyzmu –zagadnienia podstawowe.

 

Szkolenie wstępne dla rodziców, których dziecko otrzymało diagnozę autyzmu lub Zespołu Aspergera. Celem szkolenia było przybliżenie podstawowej wiedzy dotyczącej zaburzeń autystycznych, pomoc w zrozumieniu zachowań dzieci, jak również zapoznanie się z bazowymi zasadami prowadzenia terapii dziecka na terenie domu.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Etiologia i charakterystyka autyzmu.

2. Zaburzenia sensoryczne u osób z autyzmem.

3. Zaburzenia współwystępujące- na co zwracać uwagę.

4. Formy terapii.

5. Prowadzenie terapii dziecka na terenie domu.

6. Autyzm w rodzinie.

7. Orzecznictwo.

 

II. Tuż po diagnozie spektrum autyzmu.  Podstawowe zasady przeprowadzania treningu jedzenia oraz treningu czystości u małego dziecka z autyzmem.

 

Szkolenie to powstało z myślą o wsparciu rodziców, którzy mają problemy z nauczeniem swojego dziecka umiejętności koniecznych do codziennego funkcjonowania. Ma ono na celupokazanie rodzicom, w jaki sposób krok po kroku wprowadzać nowe produkty do diety swojego dziecka oraz jak z sukcesem przeprowadzić trening czystości, czyli nauczyć dziecko korzystania z toalety.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Czy i kiedy należ yrozpocząć trening jedzenia.

2. Zasady i krok iprzeprowadzania treningu jedzenia.

3. Zachowania trudne oraz sytuacje problemowe, które mogą towarzyszyć treningowi jedzenia.

4. Warunki do rozpoczęciatreningu czystości.

5. Kroki w treninguczystości.

6. Problemy oraz najczęstsze błędy podczas treningu czystości.

 

III.Tuż po diagnozie spektrum autyzmu. Terapie neuropsychologiczne w leczeniu autyzmu.

 

Szkolenie informacyjne adresowane do rodziców, których dzieci rozpoczynają terapie specjalistyczne:

 1. Trening EEG Biofeedback.

 2. Terapie słuchowe.

 3. Metoda Indywidualnej Stymulacji SłuchuJohansena (IAS).

 4. Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna Tomatisa (SAPL).

Szkolenie ma na celu wyjaśnić zasady oraz mechanizmydziałania terapii specjalistycznych, jak również określić ich grupę docelową.

 

IV. Małe dzieci-mały kłopot, duże dzieci-… Warsztat dla rodziców nastolatków z Zespołem Aspergera oraz autyzmem wysokofunkcjonującym.

 

Warsztat przygotowany z myślą o rodzicach młodzieży ze spektrum autyzmu, która boryka się z nowymi wyzwaniami, jakie niesie ze sobą okres dojrzewania i wkraczania w dorosłość.

Zagadnienia podczas szkolenia:

1. „Czy to bunt nastolatka, czy specyficzne trudności mojego dziecka?” – garść informacji o tym, co jest normą rozwojową u  nastolatków.

2. „O czym i jak rozmawiać z nastolatkiem?” – o sposobach komunikacji i ważnych tematach, które warto poruszyć z nastolatkiem.

3. „Dlaczego moje dziecko nie odczytuje potrzebinnych domowników?” – o problemach z zakresu teorii umysłu u nastolatków.

4. „Czy moje dziecko umówi się na randkę? A może zdobędzie grono przyjaciół?” – jak pomagać nastolatkowi w kontaktach rówieśniczych.

5. „Czy łamać schematy u nastolatka? I jak?!” –przywiązanie do zachowań schematycznych i rozwijanie zainteresowań unastolatków.

6. „I co będzie dalej?” – planowanie przyszłości mojego dziecka.

V. Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym- strategie postępowania.

 

Celem szkolenia było poznanie wybranych metod i form pracy terapeutycznej, które pomogą rodzinie radzić sobie z zaburzeniami zachowania u małych dzieci z autyzmem. Kluczem będzie zrozumienie przyczyn pojawiających się trudności behawioralnych u dziecka.

W programie warsztatu:

1. Zasady stosowanej analizy zachowania.

2. Kształtowanie się zachowań człowieka.

3. Elementy interakcji pomiędzy dzieckiem adorosłym ważne dla rozwoju interakcji społecznych.

4. Rola obserwacji w procesie pracy nad zachowaniemtrudnym.

5. Stosowanie wzmocnień.

6. Plan postępowania – zapobieganie czyinterweniowanie.

VI. Kształtowanie zachowań komunikacyjnych a rozwój mowy udzieci z autyzmem.

 

Celem szkolenia było uwrażliwienie rodziców na aspekt zachowań komunikacyjnych, które pojawiają się przed umiejętnościami werbalnymi dziecka. Rodzice dowiedzieli się, jak kształtować zachowania komunikacyjne, jak również zyskali podpowiedź, w jaki sposób można stymulować  u dziecka sfery odpowiedzialne za umiejętności komunikacyjne, a tym samym społeczne.

Zagadnienia podczas szkolenia:

1. Podstawy rozwojowe prawidłowego społeczno – komunikacyjnego rozwoju.

2. Czym są zachowania komunikacyjne.

3. Umiejętności kluczowe dla kształtowania zachowań werbalnych.

4. Jak rodzic może diagnozować  i śledzić rozwój swojego dziecka?

VII. Efektywna komunikacja w rodzinie.

 

Dobra komunikacja w rodzinie i umiejętność rozmowy są kluczem nie tylko do udanych relacji wewnątrz rodziny, ale także do skutecznego i sprawiedliwego planowania czasu między rodziną a obowiązkami pozarodzinnymi. Warsztaty mają na celu rozwijanie kompetencji związanych z porozumiewaniem się dorosłych członków rodziny ze sobą, jak również ze swoimi dziećmi.

Zakres tematyczny warsztatu obejmuje:

1. Sposoby i style komunikowania się.

2. Mechanizmy wpływające na efektywną komunikację.

3. Słyszę, ale czy słucham? Techniki aktywnego słuchania.

4. Komunikacja w trudnych sytuacjach interpersonalnych.

5. Komunikacja z trzech poziomów: Rodzic, Dziecko, Dorosły.

 

WARSZTATY DLA DIAGNOSTÓW I TERAPEUTÓW:

I. Warsztat antystresowy.

 

Warsztat poświęcony problematyce stresu obecnego w życiu zawodowym i osobistym, problematyce jego przezwyciężania, poszukiwania źródeł wsparcia w najbliższym otoczeniu.

Zakres tematyczny warsztatu:

1. Natura stresu – mechanizm biologiczny i funkcje.

2. Autodiagnoza indywidualnej podatności na stres.

3. Negatywne/pozytywne efekty stresu.

4. Koncepcja homeostazy organizmu.

5. Strategie radzenia sobie ze stresem – poznawcze, relaksacyjne, budowanie wsparcia społecznego.

6. Trening autogenny Schultza, afirmacje.

 

II. Transakcje i komunikacja czyli warsztat o skutecznym porozumiewaniu się.

 

Celem warsztatu było rozwijanie kompetencji z zakresu komunikacji interpersonalnej z wykorzystaniem podstaw Analizy Transakcyjnej. Jak z pomocą Analizy Transakcyjnej zrozumieć własne motywacje oraz usprawnić porozumienie z innymi ludźmi? Analiza Transakcyjna to metoda odwołująca się do istnienia trzech wewnętrznych głosów wewnątrz nas: Dziecka, Rodzica i Dorosłego. Jak te głosy wpływają na nas i nasze relacje z innymi? Jak nimi kierować, by nawiązywać coraz lepsze porozumienie ze sobą i innymi ludźmi?

Zakres tematyczny warsztatu:

1. Podstawowe pojęcia AT i mechanizmy leżące u podstaw komunikacji.

2. Trzy stany Ja, ich aspekty pozytywne i negatywne.

3. Radzenie sobie z negatywnymi aspektami stanów Ja.

4. Diagnoza indywidualna w oparciu o egogram.

5. Rodzaje transakcji oraz 3 zasady komunikacji.

6. Usuwanie barier komunikacyjnych.

7. Koncepcja znaków rozpoznania w kontakcie interpersonalnym.

III. Warsztat asertywności czyli jak wyrażać siebie w relacjach z innymi.

Celem warsztatu jest rozwijanie komunikacji asertywnej, czyli dążącej do pełnego wyrażania siebie w kontaktach z innymi. Jak prosto wyrażać swoje uczucia, opinie, potrzeby, by być w zgodzie ze sobą i innymi? Jak ma się empatia do asertywności? Co z moimi prawami?

Zakres tematyczny warsztatu:

1. Postawa agresywna, uległa, asertywna.

2. Autodiagnoza zachowań i postaw asertywnych.

3. Prawa człowieka asertywnego.

4. Empatia a asertywność.

5. Stawianie i obrona granic, odmowa, przyjmowanie krytyki i pochwał, prośba…

6. Komunikat Ja, zwroty pro asertywne.

7. Szczególne strategie asertywne.

 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI:

I. Wybrane metody wspomagające proces edukacji i terapii dzieci ze spektrum autyzmu.

Celem podstawowym szkolenia jest wzbogacenie warsztatu pracy pedagoga pracującego w systemie szkoły integracyjnej o wiedzę dotyczącą metod wspierających terapię dziecka z zaburzeniami w rozwoju ze spektrum autyzmu.

W programie szkolenia znajduje się:

1. Prezentacja propozycji aranżacji sytuacji edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metod wykorzystywanych w pracy terapeutycznej z dzieckiem autystycznym.

– Metoda F. Affolter.

– Metoda behawioralna.

– Metody komunikacji alternatywnej i wspomaganej AAC.

– Integracja sensoryczna.

– Symultaniczno-sekwencyjna metoda czytania.

– Programy aktywności M. i Ch. Knill’ów.

– Czytanie globalne.

– Terapie neuropsychologiczne.

2. Zapoznanie z elementami metod motywujących dziecko do uczestnictwa w terapii orazsposobami modelowania zachowań.

3. Prezentacja pomocy dydaktycznych do samodzielnego wykonania.

II. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w masowych przedszkolach – podstawy pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkoli masowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Celem szkolenia jest przybliżenie specyfiki funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmu (autyzm, HFA -wysokofunkcjonujący autyzm) oraz analiza ich możliwości intelektualnych i emocjonalno – społecznych.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. „Dlaczego „każdy autyzm” jest inny?” – specyfika objawów świadczących o zaburzeniach autystycznych.

2. „Czy On czuje tak jak ja?” – rozwój procesów emocjonalno – społecznych u dzieci ze spektrum.

3.  „Czy On W OGÓLE da radę?” – specyfika procesów poznawczych u dzieci z autyzmem.

4. „I co ja mogę zrobić?” – o indywidualizacji pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w kontekście grupy rówieśniczej.

5. „Co mam zrobić z resztą dzieci?” – jak przygotować pozostałą część grupy do kontaktu z dzieckiem ze spektrum autyzmu (propozycje ćwiczeń).

6. „Jak ja mam o TYM rozmawiać z Rodzicami?” – strategie motywowania Rodziców dzieci ze spektrum autyzmu do kontynuacji działań edukacyjno – terapeutycznych podjętych przedszkolu.

7. IPET – jako dokument formalizujący działania terapeutyczne i edukacyjne.

8. Podsumowanie.

III. Jestem taki sam jak wy. Jak zaprzyjaźnić się z rówieśnikiem z zespołem Aspergera.

Adresatem szkolenia są nauczyciele szkół integracyjnych i masowych klas 1-6. Podstawowym celem szkolenia jest prezentacja propozycji ćwiczeń i zabaw do wykorzystania, na przykład w formie lekcji wychowawczych, dzięki którym nauczyciel będzie mógł przybliżyć i pomóc zrozumieć dzieciom typowo rozwijającym się, świat dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Jak dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu postrzega świat?

– etiologia zaburzeń ze spektrum autyzmu, ich wpływ na sposób postrzegania oraz zachowania dziecka;

– jak wyjaśnić grupie rówieśniczej skutki zaburzeń sensorycznych (propozycje zabaw i ćwiczeń);

– „moje mocne i słabe strony” – specyfika procesów poznawczych u osób ze spektrum autyzmu, i jak je wykorzystać w relacjach społecznych z otoczeniem;

– propozycje zabaw i ćwiczeń z wykorzystaniem teorii umysłu.

2. Zachowania niepożądane – skąd się biorą i jak je niwelować modelując grupę rówieśniczą?

3. Własne doświadczenia i problemy nauczycieli w pracy z dzieckiem z zaburzeniami w rozwoju na poziomie relacji społecznych.

 

WIATR W ŻAGLE  

 

Pilotażowy projekt szkoleniowy adresowany do terapeutów, rodziców oraz nauczycieli zaangażowanych w edukację, terapię i opiekę nad osobami ze spektrum autyzmu. Realizacja kolejnych szkoleń w ramach Projektu pokazała nam ogromne zapotrzebowanie środowiska zaangażowanego w pomoc dzieciom i młodzieży z autyzmem na wszelkie oddziaływania edukacyjne i konieczność ciągłego zwiększania potencjału pomocowego, wiedzy merytorycznej oraz kompetencji wychowawczych.

Projekt  „WIATR W ŻAGLE” realizowany był od 1 września 2011 roku do 30 grudnia 2011 roku. Projekt współfinansowany był ze środków PFRON.

Szkolenia realizowane przez specjalistów współpracujących z Krajowym Towarzystwem Autyzmu Oddział w Łodzi.

 

SZKOLENIA DLA RODZICÓW:

I. „Chcę ci powiedzieć”- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i teorii umysłu u dzieci i młodzieży z autyzmem.

Podczas szkolenia uczestnicy mają okazję przyjrzeć się specyficznym trudnościom, jakich doświadczają dzieci z autyzmem w obszarze porozumiewania się oraz uzyskiwania wglądu w emocje, myśli i intencje innych osób.

W programie szkolenia:

1. Komunikacja – omówienie problematyki komunikacji jako zjawiska psychospołecznego.

2. Rozwój mowy prawidłowy a zakłócony przez upośledzenie umysłowe i autyzm.

3. Specyfika mowy dziecka z autyzmem.

4. Teoria umysłu – związek między ToM i komunikacją.

5. Rozwijanie teorii umysłu.

6. Zachowanie jako komunikat.

7. Narzędzia komunikacji AAC.

8. Terapia logopedyczna dzieci z autyzmem (szkoły i podejścia).

II. Praca terapeutyczno-wychowawcza z małym dzieckiem autystycznym w domu.

Celem szkolenia jest przybliżenie zagadnień związanych z realizowaniem programów i zaleceń terapeutycznych w przestrzeni domowej przez rodziców i opiekunów małych dzieci z autyzmem.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Czym jest autyzm ? Przedstawienie kryteriów diagnostycznych.

2. Jakie jest moje dziecko? Różnice indywidualne.

3. Stereotypy dotyczące autyzmu. Ile w nich prawdy?

4. Pierwsze kroki. Rozpoczynanie procesu terapeutycznego.

5. Zasady przeprowadzania treningów : podporządkowania, czystości, jedzenia.

6. Co mogę zrobić ja? Warunki skuteczności terapii.

7. Omówienie badania testem PEP-R.

III. Warsztat antystresowy dla rodziców dziecka niepełnosprawnego.

 

Celem warsztatu jest zwiększenie wiedzy rodziców  na temat przyczyn stresu w ich życiu, identyfikowania postaw sprzyjających powstawaniu napięć psychofizycznych oraz umiejętność skutecznego ich niwelowania poprzez poszukiwanie źródeł wsparcia w sobie i otoczeniu społecznym.

Zakres tematyczny warsztatu:

1. Model stresu (przyczyny, źródła, objawy).

2. Jaki jest mój styl radzenia sobie ze stresem (praca z kwestionariuszem CISS).

3. Poziom stresu a jakość wykonywania zadań.

4. Poszukiwanie własnych źródeł wsparcia.

5. Techniki relaksacji autogennej i wizualizacje.

6. Rozmowa antystresowa.

VI. Plany i albumy aktywności- zwiększanie samodzielności i społecznej integracji dzieci i młodzieży z autyzmem.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności oceny stopnia samodzielności dziecka oraz zaplanowanie działań z użyciem planów i albumów aktywności, służących zwiększaniu autonomii dziecka z autyzmem.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Specyfika funkcjonowania dziecka z autyzmem.

2. Uczenie samodzielności dziecka z autyzmem.

3. Kompetencje wychowawcze służące rozwijaniu samodzielności dziecka niepełnosprawnego.

4. Co to są plany/albumy?

5. Korzyści płynące ze stosowania planów aktywności.

6. Umiejętności wprowadzane poprzez plany/albumy aktywności.

7. Jak wprowadzać plan aktywności w środowisku domowym.

 

SZKOLENIA DLA TERAPEUTÓW:

I. „Tak trudno mi zrozumieć innych” – terapia deficytów z zakresu umiejętnościspołecznych u osób z autyzmem.

Celem szkolenia jest zrozumienie istoty problemów osób autystycznych w zakresie sfery społeczno-emocjonalnej oraz wypracowanie technik służących niwelowaniu tych trudności.

W programie szkolenia:

1. Kompetencje społeczne jako wyznacznik satysfakcjonujących relacji społecznych.

2. Deficyty w funkcjonowaniu społecznym w świetle koncepcji „mind blindness”.

3. Trudności i terapia sfery emocjonalno-społecznej u małych dzieci, u dzieci w wieku szkolnym, u nastolatków z autyzmem.

4. Techniki terapeutyczne dla „zaawansowanych”  – dostosowanie się do grupy rówieśniczej.

II. Nietypowe pomoce dydaktyczne w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

Celem szkolenia jest wzbogacenie warsztatu pracy pedagoga specjalnego o  pomysły pomocy dydaktycznych do wykorzystania w terapii dziecka niepełnosprawnego. Podczas szkolenia uczestnicy nie tylko zapoznają z elementami metod stymulujących rozwój umiejętności manipulacyjnych i poznawczych, ale również będą mieli okazję zainspirować się  propozycją ćwiczeń z wykorzystaniem kreatywnych oraz nietypowych pomocy dydaktycznych.

W programie szkolenia:

1. Etapy rozwoju umiejętności manualno-manipulacyjnych u małego dziecka.

2. Zastosowanie nietypowych pomocy dydaktycznych do usprawniania umiejętności manipulacyjnych i stymulowania rozwoju poznawczego dziecka.

3.  Samodzielnego wykonanie nietypowej pomocy dydaktycznej.

4.Planowanie ćwiczeń i zabaw stymulujących rozwój manipulacji.

5. Praktycznego wykorzystanie w pracy z dzieckiem elementów metod: F. Affolter oraz E. Cotton.

 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI:

I. Wokół autyzmu. Wstęp do teorii i metodyki pracy terapeutycznej.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami teoretycznymi dotyczącymi autyzmu oraz z wybranymi metodami i formami pracy. Jest to szkolenie o charakterze podstawowym wprowadzającym w zagadnienia terapii autyzmu w nurcie terapii dyrektywnych i niedyrektywnych.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Czym jest autyzm?

2. Kryteria diagnostyczne.

3. Jakie objawy powinny zaniepokoić w obserwacji dziecka w wieku przedszkolnym.

4. Zaburzenia sensoryczne.

5. Zaburzenia w sferze porozumiewania się.

6. Zaburzenia relacji społecznych.

7. Autyzm a upośledzenie umysłowe.

8. Ogólne cele terapii.

9. Dwa podejścia terapeutyczne (dyrektywne i niedyrektywne).

 >Zasady pracy w metodach niedyrektywnych.

 >Analiza techniki behawioralnego uczenia.

10. Potrzeby edukacyjne dziecka z autyzmem.

11. Przegląd wybranych metod edukacyjno-terapeutycznych  stosowanych w placówce Navicula-Centrum (analiza i obserwacja materiału foto i video).

II. Dziecko ze spektrum autyzmu w klasie integracyjnej.

 

Celem szkolenia jest przybliżenie problemów, z którymi może spotkać się nauczyciel pracujący z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole integracyjnej lub masowej. Podczas szkolenia uczestnik będzie mógł poznać metody i techniki pracy edukacyjno-terapeutycznej z dzieckiem autystycznym w systemie klasy szkolnej.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

1. Wprowadzenie do tematyki spektrum autyzmu.

– Kryteria diagnostyczne autyzmu i Zespołu Aspergera.

– Charakterystyka behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

– Etiologia zaburzeń autystycznych.

– Zaburzenia teorii umysłu w autyzmie.

2. Specyfika procesów uczenia się dzieci ze spektrum autyzmu.

3. Aspekty funkcjonowania dziecka w szkole.

4. Organizacja pracy zespołu klasowego .

– Modyfikacje środowiska klasy.

– Praca nad zachowaniami zakłócającymi.

– Kształtowanie prawidłowych relacji: autysta-zespół klasowy, autysta-nauczyciel.

5. Narzędzia wspomagające edukację i terapiędziecka ze spektrum autyzmu.

– Plany aktywności.

– Systemy motywacyjne.

– Skrypty i wizualizacje.

 

 

PROJEKT SZKOLENIOWY W 2013 ROKU.

    Projekt KURS NA AUTYZM II jest kontynuacją działań podjętych przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi w ścisłej współpracy z Zarządem Głównym Krajowego Towarzystwa Autyzmu w ramach realizowanych wcześniej projektów szkoleniowych, które spotkały się z pozytywnym przyjęciem przez uczestników z otoczenia osób z autyzmem.

     Nadrzędnym celem Projektu jest wsparcie edukacyjne osób bezpośrednio zaangażowanych w proces społecznej rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem. Cykl szkoleń poświęconych tematyce autyzmu oraz zagadnień towarzyszących zadaniom, które ze sobą niesie terapia, ma na celu dodanie siły rodzinom, specjalistom i nauczycielom oraz umocnienie ich w pełnieniu kluczowych ról w życiu dzieci z autyzmem.

Spotkania podczas szkoleń są jednocześnie okazją do nawiązywania współpracy z szerokim gronem specjalistów oraz do tworzenia sieci wsparcia w systemie ponadwojewódzkim.

Dotychczas w ramach Projektu odbyły się następujące szkolenia:

I. Dla RODZICÓW i pozostałych członków rodzin dzieci z autyzmem

· Warsztaty dla rodzin „Tuż po diagnozie” spektrum autyzmu.

· Terapia a wychowanie dziecka z autyzmem.

 

II. Dla SPECJALISTÓW pracujących na co dzień z osobami z autyzmem

· Genetyka zaburzeń neurorozwojowych u dzieci.

· Zachowania trudne u osób z autyzmem.

· Komunikacja alternatywna w terapii dziecka z autyzmem – szkolenie podstawowe PECS.

· Warsztat rozwojowy- Czego chcę? A dokąd zmierzam? Warsztat jak wspierać się w realizacji celów.

 

III. Dla NAUCZYCIELI szkół i przedszkoli masowych i integracyjnych

· Jestem autystycznym nastolatkiem – czy można się ze mną dogadać?

 

Szkolenia i warsztaty przeprowadzili doświadczeni specjaliści szkoleniowcy współpracujący z
KTA Oddział w Łodzi oraz specjaliści wiodących instytucji w zakresie terapii dzieci i młodzieży.

Projekt realizowany będzie do końca roku 2013. Przed nami kolejne szkolenia i warsztaty.

Więcej informacji o zapisach na szkolenia w zakładce AKTUALNOŚCI.

 

 

 

 

Przewiń do góry
Skip to content