Placówki szkolne

1. ORGANIZACJA

Ośrodek Terapeutyczno- Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Navicula – Centrum jest specjalistyczną placówką terapeutyczno-edukacyjną, w której uczniowie realizują obowiązek szkolny. W jego ramach działają:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 • Pobyt całodobowy

Placówki szkolne Ośrodka są placówkami niepublicznymi o u uprawnieniach szkół publicznych. Kształcenie oparte jest o podstawę programową określoną przez MEN.

Wychowankami placówek szkolnych mogą być uczniowie:

 • w klasach I – III z autyzmem i współwystępującym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
 • w klasach IV – VI, Gimnazjum i Szkole Przysposabiającej do Pracy z autyzmem i współwystępującym upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • w grupach rewalidacyjno-wychowawczych uczniowie z autyzmem i głębokim upośledzeniem umysłowym

 Rodzic nie musi wyposażać dziecka w żadne materiały, placówka zapewnia wszelkie pomoce niezbędne do pracy terapeutycznej i edukacyjnej. Sale terapeutyczne są dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów z autyzmem oraz wyposażone w profesjonalne pomoce dydaktyczne.

Zajęcia terapeutyczno-edukacyjne odbywają się w godzinach 800 – 1500.

2. ZAPISY

Przyjęcia do placówki uzależnione są od ilości wolnych miejsc. Wymagane dokumenty to:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzające występowanie u ucznia zaburzenia autystycznego
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności
 • wniosek o przyjęcie do szkoły
 • świadectwo

Wymienione dokumenty należy złożyć u kierownika szkoły.

3. PLAN POSTĘPOWANIA TERAPEUTYCZNEGO

Podstawą pracy terapeutycznej jest realizacja IPET nastawiona na minimalizowanie i kompensowanie deficytów poprzez oddziaływanie na wszystkie sfery rozwoju ucznia. Dobór programu zależy od wieku, możliwości i potrzeb dziecka. Podstawą konstruowania indywidualnego programu terapeutycznego są wyniki badania przeprowadzonego w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R (dotyczy uczniów do 12 roku życia) lub AAPEE (dotyczy uczniów powyżej 12 roku życia). Po każdym semestrze pracy terapeutycznej przeprowadzana jest ewaluacja postępów ucznia, na podstawie której dokonywana jest ewentualna modyfikacja IPET.

Główne cele terapii to:

 • kształtowanie kompetencji społecznych,
 • rozwijanie kompetencji językowych,
 • stymulowanie sfery poznawczej i emocjonalnej,
 • nauka umiejętności samoobsługowych,
 • integracja z pełnosprawnymi rówieśnikami.

Zadaniem nauczycieli – terapeutów jest, z jednej strony, właściwe rozpoznanie  wszystkich problemów, z drugiej zaś potencjału poznawczego oraz możliwości rozwojowych w poszczególnych sferach funkcjonowania, po to by móc właściwie skonstruować program terapeutyczny. Ważna jest tu umiejętność spojrzenia na świat z perspektywy dziecka, po to by program był jak najlepiej przystosowany do potrzeb danej jednostki, uwzględniał nie tylko występujące u niej zaburzenia, ale również jej indywidualny charakter, upodobania i preferencje.

Placówka zapewnia:

 • w pełni podmiotowe traktowanie ucznia,
 • spokojną i bezpieczną atmosferę,
 • wysoko wykwalifikowaną i dbającą o dobro podopiecznych kadrę pedagogiczną,
 • współpracę z rodzicami ukierunkowaną na osiągnięcie spójności oddziaływań w zakresie nauczania i wychowania.

Główne etapy terapii, które uczeń musi przejść podczas nauki na pierwszym etapie edukacyjnym to: opanowanie podstawowych umiejętności szkolnych, umiejętności społecznych, zabawy/spędzania wolnego czasu oraz umiejętności samoobsługi.

Na drugim etapie edukacyjnym i w gimnazjum koncentrujemy się na rozwijaniu umiejętności ucznia we wszystkich sferach funkcjonowania z naciskiem na umiejętność samodzielnego funkcjonowania na miarę swoich możliwości.

Młodzież uczęszczająca do Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczy w różnych formach aktywizacji zawodowej, np. pracując w ogródku szkolnym, wykonując prace biurowe, porządkowe czy proste prace rzemieślnicze. Najistotniejszym celem terapii jest nabycie przez uczniów umiejętności wykonywania prostych czynności zawodowych.

4. FORMY PRACY

Placówka oferuje zajęcia terapeutyczne:

 • indywidualne, których celem jest uczenie się nowych umiejętności w relacji 1:1.Jest to najskuteczniejsza forma pracy, w przypadku uczniów z autyzmem. Stwarza możliwość skoncentrowania się na potrzebach i możliwościach dziecka, zwiększa efektywność uczenia się i sprzyja generalizacji nabytych umiejętności.
 • grupowe, na których kładziony jest nacisk na rozwijanie umiejętności współdziałania i współpracy z rówieśnikami. Dzieci i młodzież uczą się nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych, poszerzają swoje kompetencje komunikacyjne. Uczą się samodzielności.

W terapii naszych uczniów wykorzystujemy również pracę z komputerem. Ta forma zajęć jest istotnym elementem wspomagającym proces uczenia się. W przypadku osób z autyzmem jest także istotnym czynnikiem motywacyjnym i sposobem na zagospodarowania czasu wolnego.

Bardzo ważnym elementem edukacji uczniów z autyzmem w naszej placówce są plany aktywności. Plan aktywności to zestaw zdjęć lub słów, które są wskazówką do wykonywania określonych sekwencji czynności. Może występować w wielu formach. Daje on możliwość nauczenia osób z autyzmem wykonywania określonych czynności samodzielnie.

Istotnym elementem życia szkoły jest uczestnictwo w imprezach kulturalnych i rekreacyjnych, przez co kształtujemy umiejętności właściwego zachowania się w różnych sytuacjach społecznych. Już do tradycji należy przygotowywanie imprez okolicznościowych, które są okazją do rozwijania wielu umiejętności u uczniów.

Indywidualne zajęcia logopedyczne z uczniem, odbywają się wg ustalonego programu terapeutycznego. W zależności od potrzeb i możliwości dziecka terapeuta wykorzystuje różne formy komunikacji alternatywnej i wspomagającej, zarówno znaki manualne (gest Makaton) jak i różnorodne systemy graficzne (piktogramy, symbole PCS) czy też różnego rodzaju komunikatory elektroniczne. Nadrzędnym celem zajęć jest wypracowanie skutecznych sposobów porozumiewania się.

Zajęcia ruchowe to kolejna forma pracy z naszymi podopiecznymi. Ćwiczenia dostosowane są do potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów, a mają na celu zwiększenie możliwości motorycznych. Elementem zajęć są gry i zabawy ruchowe, podczas których uczestnicy uczą się współdziałania.

Dzieci i młodzież uczęszczająca do placówek szkolnych, poza ofertą podstawową, może mieć w swoim programie terapeutycznym dodatkowe zajęcia znajdujące się w ofercie Navicula-Centrum.

Przewiń do góry
Skip to content