Przedszkole

 

SPECJALNE PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE W NAVICULA – CENTRUM:

 

ORGANIZACJA I ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

Podstawą przyjęcia dziecka do  Przedszkola w  Navicula –  Centrum jest orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, potwierdzające występowanie u  dziecka zaburzenia autystycznego oraz orzeczenie o  niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wychowankami przedszkola mogą być dzieci w wieku od 2,5 do 8 roku życia.

Przedszkole czynne jest w godzinach od 8.00 do 15.00, a każde z dzieci ma indywidualnie ustalony grafik zajęć terapeutycznych.

Rodzic nie musi wyposażać dziecka w żadne materiały, ponieważ placówka zapewnia wszelkie pomoce niezbędne do pracy terapeutycznej i edukacyjnej. Rodzice ubiegający się o  przyjęcie dziecka do  przedszkola powinni zło- żyć podanie u Kierownika Przedszkola wraz z  wymaganymi załącznikami.

Rekrutacja trwa cały rok, lecz przyjęcie dziecka do placówki jest zależne od ilości wolnych miejsc.

PLAN POSTĘPOWANIA TERAPEUTYCZNEGO

Zadaniem nauczycieli – terapeutów w przedszkolu jest właściwe rozpoznanie problemów dziecka, z jednej strony wszystkich deficytów, z drugiej zaś potencjału poznawczego oraz możliwości rozwojowych w poszczególnych sferach funkcjonowania po to, by móc właściwie skonstruować program terapeutyczny. Ważna jest też umiejętność spojrzenia na świat z perspektywy dziecka po to, by program był jak najlepiej przystosowany do potrzeb danej jednostki, uwzględniał nie tylko występujące u dziecka zaburzenia, ale również jego indywidualny charakter, upodobania i preferencje. Sytuacją poprzedzającą opracowanie przez nauczyciela – terapeutę programu jest przeprowadzenie badania w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP–R oraz Test Usprawniania Ogólnego.

Każdy program terapeutyczny jest głęboko zindywidualizowany, dostosowany do  potrzeb i  możliwości konkretnego dziecka, uzgadniany z  rodzicami dziecka oraz zatwierdzany przez superwizora. Dużą uwagę przywiązuje się do rozwoju komunikacji dziecka, nabycia umiejętności samoobsługowych oraz rozwijania kompetencji społecznych. Po każdym semestrze pracy terapeutycznej przeprowadzana jest ewaluacja postępów w rozwoju dziecka.

Przedszkole pracuje w oparciu o obowiązującą podstawę programową, dzieci odbywają obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, badana jest także gotowość szkolna dziecka. Program edukacyjny dziecka jest kompatybilny z jego PTR w Programie Navigacja – kompleks.

FORMY PRACY

Zajęcia terapeutyczne:

Indywidualne  –  indywidualny i  intensywny trening poznawczo-behawioralny jest podstawą terapii małego dziecka po diagnozie. Podczas tego treningu dziecko uczy się współpracy z terapeutą, wykonywania poleceń, wdrażania czynności samoobsługowych. Plan edukacyjno-terapeutyczny musi być zgodny z  fazami rozwoju małego dziecka. Żadna z  faz nie może być pominięta. Podstawą jest trening czystości oraz samodzielnego jedzenia. Dziecko z  autyzmem powinno mieć możliwość uczenia się nowych umiejętności podczas zajęć indywidualnych, a  następnie stopniowego przenoszenia ich na  zajęcia w diadzie terapeutycznej, zajęcia grupowe oraz codzienne sytuacje w  przedszkolu i  środowisku domowym. Taka organizacja procesu edukacyjno-terapeutycznego sprzyja generalizacji umiejętności oraz zwiększa efektywność uczenia.

Grupowe – aby dziecko mogło rozpocząć terapię grupową (nawet w diadzi z drugim dzieckiem), musi być najpierw do tego odpowiednio przygotowane w  terapii 1:1. Długość okresu przygotowawczego nie jest ściśle określona i zależy od tego, jak szybko dziecko robi postępy, czyli trwa do chwili, gdy terapeuta prowadzący i jego superwizor uznają, że jest ono gotowe do prób włączenia go do zajęć w diadzie personalnej. Na zajęcia w większych grupach dziecko może trafić dopiero wtedy, gdy potrafi już odnaleźć się w diadzie. Celem zajęć grupowych jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności współdziałania i współpracy z rówieśnikami, szczególnie podczas wspólnych zabaw i  gier grupowych, zabaw tematycznych i  konstrukcyjnych, ale także wspólnego tworzenia prac plastycznych. Dzieci uczą się nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z rówieśnikami, wspólnego organizowania przestrzeni do zabawy, prowadzenia dialogu, wymiany informacji o sobie, rozpoznawania emocji swoich i innych.

 

Zajęcia logopedyczne oraz komunikacja alternatywna

Zajęcia logopedyczne to ćwiczenia redukujące wady artykulacyjne, nieprawidłowości w  zakresie przełykania, żucia, gryzienia oraz stymulacja sensoryczna aparatu artykulacyjnego poprzez masaże logopedyczne. Ze względu na specyfikę zaburzenia, jakim jest autyzm, duży nacisk kładzie się na rozwijanie u dzieci kompetencji komunikacyjnych i  językowych, które prowadzić mają do  skutecznych sposobów komunikowania się dziecka z otoczeniem. Metody pracy logopedycznej są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Komunikacja alternatywna wprowadzana jest u dziecka, u którego nie jest rozwinięta jeszcze mowa werbalna, bądź mowa werbalna nie służy funkcjom komunikacyjnym. Polega na wprowadzeniu symboli służących do komunikowania przez dziecko najpierw podstawowych potrzeb, aż do  rozwinięcia umiejętności prowadzenia dialogu z  drugą osobą. Służą do  tego pojedyncze symbole, gesty, tablice i książki komunikacyjne oraz komunikatory elektroniczne ( patrz- zakładka TERAPIA)

Zajęcia ruchowe

Dbanie o  prawidłowy rozwój ruchowy jest niezwykle ważnym elementem edukacji przedszkolnej. Podczas zajęć dzieci nie tylko rozwijają swoją sprawność fizyczną, ale również uczą się zasad gier i zabaw ruchowych, w których to pokonują lęk i opór przed nowymi wyzwaniami. Uczą się naprzemienności w działaniach, czekania na swoją kolej oraz rywalizacji w organizowanych zadaniach.

Spacer

Przedszkole posiada zamknięty plac zabaw, który pozwala na przeprowadzanie zabaw i zajęć ruchowych na świeżym powietrzu. Dodatkowo organizowane są spacery i wycieczki poza teren przedszkola. Jest to okazja do utrwalania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i  ulicach w  mieście oraz ćwiczenia ich w naturalnych sytuacjach.

Posiłki

Posiłek jest naturalną społeczną sytuacją, której dzieci doświadczają codziennie zarówno w przedszkolu jak i w domu, a która sprzyja rozwijaniu samodzielności i komunikowaniu się. W przedszkolu dzieci mają możliwość wspólnego spożywania posiłków w dużej jadalni.