Ośrodek

 

OŚRODEK TERAPEUTYCZNO-EDUKACYJNY W NAVICULA – CENTRUM

 

ORGANIZACJA

Ośrodek Terapeutyczno-edukacyjny dla Dzieci i  Młodzieży z  Autyzmem w  Navicula –  Centrum jest specjalistyczną placówką terapeutyczno-edukacyjną, w której uczniowie realizują obowiązek szkolny. W jego ramach działają:

- Szkoła Podstawowa Specjalna

- Gimnazjum Specjalne

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

- Pobyt całodobowy

Placówki szkolne Ośrodka są placówkami niepublicznymi o  uprawnieniach szkół publicznych. Kształcenie oparte jest o  podstawę programową określoną przez MEN.

Wychowankami placówek szkolnych mogą być uczniowie:

- w klasach I – III z autyzmem, autyzmem i współwystępującym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym

- w klasach IV –  VI, Gimnazjum i  Szkole Przysposabiającej do  Pracy z  autyzmem i  współwystępującym upośledzeniem w  stopniu umiarkowanym lub znacznym

- w grupach rewalidacyjno-wychowawczych uczniowie z autyzmem i głębokim upośledzeniem umysłowym.

Z pobytu całodobowego mogą korzystać podopieczni, którzy mieszkają poza terenem Łodzi lub w wyjątkowych przypadkach z terenu miasta Łodzi, gdy dojazdy do placówki sprawiają rodzinie duże trudności. Rodzic nie musi wyposażać dziecka w  żadne materiały, placówka zapewnia wszelkie pomoce niezbędne do pracy terapeutycznej i edukacyjnej. Sale terapeutyczne są dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów z autyzmem oraz wyposażone w profesjonalne pomoce dydaktyczne.

Zajęcia terapeutyczno-edukacyjne odbywają się w godzinach 8.00 – 15.00 lub dłużej – wg indywidualnych grafików.

ZAPISY

Przyjęcia do  placówki uzależnione są od  ilości wolnych miejsc. Wymagane dokumenty to:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzające występowanie u ucznia zaburzenia autystycznego

- orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

- wniosek o przyjęcie do szkoły lub ośrodka z pobytem całodobowym

- świadectwo

PLAN POSTĘPOWANIA TERAPEUTYCZNEGO

Podstawą pracy terapeutycznej jest realizacja IPET nastawiona na  minimalizowanie i  kompensowanie deficytów poprzez oddziaływanie na  wszystkie sfery rozwoju ucznia. Dobór programu zależy od wieku, możliwości i potrzeb dziecka. Podstawą konstruowania indywidualnego programu terapeutycznego są wyniki badania przeprowadzonego w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP–R (dotyczy uczniów do 12 roku życia) lub AAPEP (dotyczy uczniów powyżej 12 roku życia). Po każdym semestrze pracy terapeutycznej przeprowadzana jest ewaluacja postępów ucznia, na podstawie której dokonywana jest ewentualna modyfikacja IPET.

Główne cele terapii i edukacji:

- kształtowanie kompetencji społecznych

- rozwijanie kompetencji językowych

- stymulowanie sfery poznawczej i emocjonalnej

- nauka umiejętności samoobsługowych

- integracja z pełnosprawnymi rówieśnikami.

Placówka zapewnia:

- w pełni podmiotowe traktowanie ucznia

- spokojną i bezpieczną atmosferę

- wysoko wykwalifikowaną i  dbającą o  dobro podopiecznych kadrę pedagogiczną

- współpracę z rodzicami ukierunkowaną na osiągnięcie spójności oddziaływań w zakresie nauczania i wychowania.

Główne kroki terapii, które uczeń musi przejść podczas nauki na pierwszym etapie edukacyjnym, to opanowanie podstawowych umiejętności szkolnych, umiejętności społecznych, zabawy, spędzania wolnego czasu oraz umiejętności samoobsługi. Na drugim etapie edukacyjnym i  w  gimnazjum terapeuci koncentrują się na rozwijaniu umiejętności ucznia we wszystkich sferach funkcjonowania, z naciskiem na umiejętność samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego. Młodzież uczęszczająca do  Szkoły Przysposabiającej do  Pracy uczestniczy w  różnych formach aktywizacji zawodowej, np. pracując w  ogródku szkolnym, wykonując prace biurowe, porządkowe czy proste prace rzemieślnicze. Najistotniejszym celem terapii jest nabycie przez uczniów umiejętności wykonywania prostych czynności zawodowych. Do dyspozycji Ośrodka jest Pracownia Gospodarstwa Domowego oraz Pracownia Artystyczna.

FORMY PRACY

Placówka oferuje zajęcia terapeutyczne:

indywidualne, których celem jest uczenie się nowych umiejętności w relacji 1:1. Jest to najskuteczniejsza forma pracy w przypadku uczniów z autyzmem. Stwarza możliwość skoncentrowania się na  potrzebach i  możliwościach dziecka, zwiększa efektywność uczenia się i  sprzyja generalizacji nabytych umiejętności.

grupowe, podczas których nacisk kładziony jest na  rozwijanie umiejętności współdziałania i współpracy z rówieśnikami. Dzieci i młodzież uczą się nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych, poszerzają swoje kompetencje komunikacyjne. uczą się samodzielności.

W terapii i edukacji wykorzystywana jest również praca z  komputerem. Ta  forma zajęć jest istotnym elementem wspomagającym proces uczenia się. W  przypadku osób z  autyzmem jest także istotnym czynnikiem motywacyjnym i sposobem na zagospodarowanie czasu wolnego. Bardzo ważnym elementem edukacji uczniów z  autyzmem w  NAVICULA – Centrum są plany aktywności. Plan aktywności to zestaw zdjęć lub słów, które są wskazówką do wykonywania określonych sekwencji czynności. Może występować w wielu formach. Daje on możliwość nauczenia osób z autyzmem wykonywania określonych czynności samodzielnie. Istotnym elementem życia szkoły jest uczestnictwo w imprezach kulturalnych i  rekreacyjnych, przez co kształtujemy umiejętności właściwego zachowania się w różnych sytuacjach społecznych. Od wielu lat młodzież uczestniczy w przygotowywaniu imprez okolicznościowych, które są okazją do rozwijania u nich wielu umiejętności. Indywidualne zajęcia logopedyczne z  uczniem odbywają się według ustalonego programu terapeutycznego. W zależności od potrzeb i możliwości dziecka terapeuta wykorzystuje różne formy komunikacji alternatywnej i  wspomagającej, zarówno znaki manualne (gest Makaton), jak i różnorodne systemy graficzne (piktogramy, symbole PCS) czy też różnego rodzaju komunikatory elektroniczne. Nadrzędnym celem zajęć jest wypracowanie skutecznych sposobów porozumiewania się. Zajęcia ruchowe to kolejna forma pracy z podopiecznymi. Ćwiczenia dostosowane są do  potrzeb i  możliwości poszczególnych uczniów, a  mają na  celu zwiększenie możliwości motorycznych.  elementem zajęć są gry i  zabawy ruchowe, podczas których uczestnicy uczą się współdziałania.